મુરલીધર હેલ્થ સેન્ટર

મુરલીધર હેલ્થ સેન્ટર

વિવિધલક્ષી આરોગ્ય કેન્દ્ર

આહીરોના આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્યની કાળજી તેમજ ચિકિત્સા માટે મુરલીધર હેલ્થ સેન્ટરની સ્થાપના કરવામાં આવશે. ગરીબ અને જરૂરિયાતવાળા દર્દીઓને આર્થિક સહાય પણ કરવામાં આવશે.